Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Voor de leesbaarheid van dit document heb ik gekozen om in plaats van ‘opdrachtgever’ in de ‘jij- en wij-vorm’ te schrijven. Waar ‘wij’ of ‘ons’ staat, wordt Kruid & Kunst bedoeld.

 Kruid & Kunst is gevestigd in Tilburg en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75373904, waar zij ook geregistreerd staat onder de handelsnamen Studio Gee • Kunstclub.

 In dit document lees je onder welke voorwaarden wij onze diensten leveren, zodat je weet wat wij van elkaar mogen verwachten. Zijn bepalingen onduidelijk? Neem dan contact met mij op via info@kruidenkunst.online  

 Toepasselijkheid van onze voorwaarden

Voor alle werkzaamheden die wij in opdracht voor jou verricht (onze overeenkomst van opdracht), gelden onze voorwaarden.

 Naleving van onze voorwaarden

We hebben altijd het recht op de directe en strikte naleving van deze voorwaarden.

 Onredelijk bezwarende bepaling

Als in een gerechtelijke procedure één of meer bepalingen als onredelijk bezwarend worden aangemerkt blijven de overige gelden.

 Nietigheid bepaling(en)

Als in een gerechtelijke procedure één of meer bepalingen als nietig of onredelijk bezwarend worden aangemerkt, blijven de overige bepalingen gelden.

 Wijziging van onze voorwaarden

We kunnen onze voorwaarden altijd wijzigen of aanvullen.  Bij een wezenlijke wijziging mag jij onze overeenkomst opzeggen. Blijf je daarna van onze diensten gebruik maken, dan geef je daarmee aan dat je akkoord gaat met de wijziging. Consumenten mogen de overeenkomst bij een wezenlijke wijziging opzeggen.

 Afwijken van onze voorwaarden

Ben je het oneens met een bepaling uit onze voorwaarden en wil je van die bepaling afwijken? Dan kan dat alleen met onze schriftelijke toestemming.

 Bij afwijking van één of meerdere bepalingen van de voorwaarden blijven de overige bepalingen altijd gelden. Ook geldt dat als één of meer bepalingen uit deze voorwaarden gedurende een periode niet stipt door ons zijn toegepast, hieraan (nu of in de toekomst) geen rechten kunnen worden ontleend.

 Totstandkoming overeenkomst

Onze overeenkomst komt tot stand op het moment dat jij, op welke manier dan ook, onze aanbod hebt aanvaard.

 Werkzaamheden & uitvoering overeenkomst

Onze werkzaamheden bestaan uit het doorgeven van kennis over kruiden en het maken van aquarelkunst.

Dit doen we door middel van workshops, online en offline trainingen, organiseren van workshops en de verkoop van producten en diensten via de webshop.

 Prijzen

De prijzen in zowel ons aanbod als op de factuur zijn in EURO en vrijgesteld van BTW (Factuur vrijgesteld van OB o.g.v. artikel 25 Wet OB), tenzij anders vermeld. Als er een fout, kennelijke vergissing of verschrijving staat op bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot onze website of factuur, zijn we daar niet aan gebonden.

 Koop producten

Een bestelling wordt pas verzonden als het verschuldigde bedrag is overgemaakt via de op de website of de door ons aangegeven wijze.

 Het is mogelijk om via onze webshop diensten en (digitale) producten aan te schaffen. Betaling geschiedt voorafgaand aan de aankoop van het (digitale) product en/of de dienst. Tenzij anders aangegeven of tenzij dit niet mogelijk is.

 Levering

Levering in Nederland vindt plaats binnen 7 dagen na ontvangst van de betaling. Uitzondering kan zijn als er een feestdag is waardoor verzending door de betreffende bezorgingsdienst in Nederland geen verzending verstrekt en mits alles op voorraad is.

 Product (tijdelijk) niet leverbaar

Als producten tijdelijk of niet direct leverbaar zijn laten we jou dat zo snel mogelijk weten per e-mail. We kunnen in dat geval overleggen wat te doen.

 Verzendkosten

Als de verzendkosten niet juist worden ingevuld, hebben we het recht deze te wijzigen en het verschuldigde bedrag alsnog te ontvangen dat te weinig is betaald. Bij een teveel aan betaalde verzendkosten krijg je het verschil terug en dat laten jou via de mail weten.

 Verzekerd verzenden

Zodra bestellingen naar het buitenland met track en trace zijn afgeleverd, ligt het risico van de verzending bij jou, tenzij jij extra verzendkosten betaald voor aangetekende (verzekerde) verzending.

 Risico zending

We doen uiterste best om producten zo goed mogelijk te verpakken. Het kan helaas wel voorkomen dat er iets kapot gaat of beschadigd tijdens het verzenden of dat een verzending naar het buitenland niet aankomt.

 Het risico ligt bij jou, als het pakket onverzekerd laat verzenden. Aangetekend verzenden betekent dat er altijd een vervangend pakket en/of producten worden nagestuurd.

(Pakketten die je ontvangt via de Kruid & Kunst cursus worden altijd via een brievenbuszending met track en trace code verzonden binnen Nederland. Woon je in het buitenland? Neem dan voor het aangaan van de jaaropleiding contact met ons op om hier duidelijke afspraken over te maken)

 Retourneren producten

Retour zenden kan als je binnen 14 dagen na levering via een e-mail of via het herroepingsformulier op de website, aangeeft de producten te willen retourneren. Je hebt na het aanmelden van de retourzending nog 14 dagen om de bestelling te retourneren. We spreken in overleg af wanneer en hoe dit gebeurt.

 Na ontvangst van het product wordt tot terugbetaling overgegaan.

 Producten kunnen alleen retour worden gestuurd als ze niet zijn gebruikt en in volledig originele staat zijn. De verzendkosten en de risico’s bij verzending zijn altijd voor jouw rekening en risico.

Producten die verzonden worden binnen de Kruid & Kunst jaaropleiding zijn uitgesloten en kunnen niet geretourneerd worden omdat deze speciaal voor jou gemaakt zijn.

Eigendomsvoorbehoud

Alle door onze geleverde producten en diensten blijven onze eigendom tot alle door jou verschuldigde bedragen aan ons zijn voldaan, altijd met inachtneming over hetgeen bepaald in de bepaling over ons intellectueel eigendom.

 Jaaropleiding (aanvullend)

Je kunt jezelf aanmelden voor de jaaropleiding, door op de website een betaling te doen. Je krijgt dan automatisch toegang tot de digitale leeromgeving waar de jaaropleiding kan worden. 

 Prijzen

De prijzen gelden zoals deze ten tijde van de online aanmelding zijn vermeld. In de prijzen zijn de kosten voor de lesstof inbegrepen, tenzij anders vermeld. Bij aanmelding voor de opleiding via het aanmeldingsformulier op basis van een mailing gelden de prijzen als vermeld in die mailing.

 Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast en zij zullen in ieder geval worden aangepast bij wijzigingen van overheidswege.

 Toegang

Je houdt toegang tot de online opleiding zolang de online opleiding waarvoor jij je hebt ingeschreven bestaat, waarbij we garanderen dat de online opleiding na aanmelding minimaal 12 maanden beschikbaar is. 

 Verder streven we ernaar de materialen online voor de deelnemers toegankelijk te houden gedurende de looptijd van het gekochte programma, maar we kunnen dit niet garanderen.

 Als we de materialen gaan verwijderen of verhuizen naar een andere URL, laten we je dit 1 maand van tevoren weten per e-mail. Je kunt de lesstof dan downloaden of op een andere manier bewaren. We versturen dit bericht altijd naar het laatste e-mailadres dat je aan ons bekend hebt gemaakt. Het niet doorgeven van een nieuw e-mailadres of jezelf uitschrijven van onze mailing komt voor jouw risico.

We hebben altijd het recht deelnemers te weigeren om welke reden dan ook. De betreffende deelnemer ontvangt hiervan bericht, zonder dat we verplicht zijn om redenen hiervan bekend te maken, waarna de betalingsverplichting vervalt en reeds voldane betalingen (naar evenredigheid van nog niet ontvangen prestaties) worden gerestitueerd.

 We mogen de inhoud tussentijds wijzigen voor verbetering als ook de planning van onderdelen. Je ontvangt hiervan bericht als we dat nodig achten, zonder dat we gehouden ben aan opgave van reden. We versturen dit bericht altijd naar het laatste e-mailadres dat je aan ons bekend hebt gemaakt. Het niet doorgeven van een nieuw e-mailadres of jezelf uitschrijven van onze mailing komt voor jouw risico.

 Annulering

Als er tijdens de overeenkomst zaken zijn die van invloed kunnen zijn op de uitvoering van de overeenkomst, zul je ons daarvan zo snel mogelijk in kennis stellen zodat we eventueel tijdig de nodige maatregelen kunnen nemen.

 Als je een overeenkomst met ons toch wilt annuleren, kan dit alleen als je overgaat tot vergoeding van de tot dan toe uitgevoerde werkzaamheden. Reeds betaalde gelden worden bij annulering alleen terugbetaald voor de lessen die nog niet zijn gevolgd.

 Betaling bij termijnen gaat via de op de website aangegeven wijze.

 Deelbetaling jaaropleiding

Bij de jaaropleiding heb je de mogelijkheid om in 6 of 12 termijnen te betalen. Betaling in termijnen gaat automatische incasso. De eerste termijn wordt altijd betaald via Ideal of Bancontant. Die betaling is jouw akkoord om de resterende termijnen via automatische incasso te incasseren.

 Overschrijding betalingstermijn

Als er niet kan worden geïncasseerd, volgt een factuur die binnen 14 dagen dient te worden voldaan.

 Bij overschrijding van die betalingstermijn ben je automatisch in verzuim. Vanaf dat moment mogen we onze verplichtingen uitstellen tot aan de betalingsverplichting is voldaan. De regeling mogen we dan bovendien laten vervallen, waardoor het totaalbedrag ineens opeisbaar wordt.

 Blijf jij in gebreke, dan mogen we na aanmaning, tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor jouw eigen rekening. Denk aan wettelijke rente, (buiten) gerechtelijke incassokosten en overige (buiten) gerechtelijke incassokosten aan ons verschuldigd.

 Garantie

We kunnen jou geen garantie geven dat de online opleiding te allen tijde en zonder onderbrekingen en/of storingen toegankelijk is.

Jij bent zelf verantwoordelijk voor de aanschaf en/of goede werking van de infrastructuur en telecomfaciliteiten (waaronder internet) die nodig is voor het gebruik.

 Workshop (aanvullend)

Een workshop gaat alleen door onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen. Na inschrijving ontvang je een bevestiging die jouw inschrijving definitief maakt. Inschrijving vindt altijd plaats in volgorde van ontvangst van aanmeldingen.

 Locatie

We mogen van locatie veranderen als dat om welke reden dan ook nodig blijkt.

 Afmelden

Afmelding voor een workshop gaat via een e-mail naarinfo@kruidenkunst.online  Bij afmelding gelden de volgende voorwaarden:

  1. bij afmelding tot 7 dagen voor aanvang krijg je het volledige bedrag terug.
  2. Bij annulering vanaf 7 dagen vóór aanvang van de startdatum wordt 100% van het factuurbedrag in rekening gebracht.
  3. Bij no-show wordt geen geld teruggeboekt.

Het ticket is overdraagbaar, mits op voorhand gemeld bij en goedgekeurd door ons.

 Annulering/verplaatsing door ons

We mogen bij onvoldoende deelnemers de workshop annuleren. Mocht een de workshop geen doorgang vinden, dan ontvang je uiterlijk 5 dagen voor aanvang bericht.

We mogen tot 2 weken voor aanvang de datum wijzigen. Je wordt van de wijziging op de hoogte gesteld via e-mail en je krijgt de mogelijkheid om in overleg jouw deelname kosteloos te verplaatsen en/of te annuleren. Ook bij ziekte mogen we de workshop annuleren.

 Gevolgen annulering

Bij annulering wordt in overleg de inschrijving zonder kosten verplaatst naar een andere datum of geannuleerd en de eventueel betaalde kosten worden gerestitueerd.

 Hinder

Als je hinder veroorzaakt voor of tijdens de workshop, dan mogen we jou weigeren of verwijderen (ook in de toekomst). Je krijgt in zo’n geval het betaalde geld niet terug.  

 Surseance & geen medewerking

Bij surseance van betaling aan jouw zijde zijn onze vorderingen direct opeisbaar. Tot slot geldt dat ook al werk jij niet mee aan de uitvoering van de opdracht, wij alsnog het recht heb op betaling van de factuur.

 Klachten

Als jij een klacht hebt, dan vinden we dat heel vervelend. Een klacht lossen we graag samen met jou op. Mail je klacht (duidelijk omschreven) naar info@kruidenkunst.online  zodat we de klacht kan onderzoeken en we een passende reactie kunnen geven.

 Klachten dienen wel binnen een redelijke termijn van 14 dagen te worden geuit, later vinden we niet meer redelijk. Een klacht geeft jou tot slot ook niet het recht om betaling uit te stellen.

 In gebreke stellen

Samen zullen we altijd proberen om naar een oplossing te zoeken. Als nakoming blijvend onmogelijk is, stel je ons eerst schriftelijk in gebreke voor aansprakelijkheid door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming kan ontstaan.

 Let op: voor de tekortkoming kan ontstaan gun je ons eerst een redelijke termijn om de tekortkoming te herstellen.

 Aansprakelijkheid

We voeren onze werkzaamheden uit naar ons beste inzicht en vermogen. Maar, we heb een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting.

 Dit betekent dat wij ons tot het uiterste inspannen om jou een goed resultaat te laten behalen, maar dat we niet aansprakelijk gesteld kunnen worden gesteld voor aldanniet door jou behaald resultaat: aansprakelijkheid ontstaat alleen als we na de redelijke termijn toerekenbaar tekort blijven schieten.

 Dat betekent dat het gebruik van onze producten en diensten volledig op eigen risico geschiedt. Onze producten en diensten vervangen in geen geval medische of psychologische hulpverlening. Jij bent zelf verantwoordelijk voor jouw eigen proces. Jij verklaart bovendien geen (psychische) klachten te hebben, voordat jij een dienst en/of product van ons afneemt.

 Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele negatieve gevolgen van een (onjuist) gebruik of (onjuiste) inzet door jouzelf althans jouw handelen en/of nalaten voor, tijdens of na afname van onze producten en/of diensten. 

 Het ervaren van een bepaald negatief gevolg op welk vlak dan ook, geeft jou geen recht tot schadevergoeding, tot ontbinding van de overeenkomst of een andere actie richting ons.

 Wij zijn alleen aansprakelijk voor directe schade (nooit indirecte schade zoals reputatieschade, gederfde winst, gevolgschade, gemiste besparingen etc.) als sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan onze zijde.

Wanneer je de Kruid & Kunst jaaropleiding volgt is er een extra clausule opgenomen welke terug te vinden is aan het begin van de cursus in de online leeromgeving.

 Aansprakelijkheidsbeperking

Als wij al aansprakelijk zouden zijn, zijn we beperkt aansprakelijk ter hoogte van het laatste factuurbedrag met een maximum van €1500,00. Beperkingen met betrekking tot aansprakelijkheid vervallen bij opzet of bewuste roekeloosheid aan onze kant.

Vrijwaring

Jij vrijwaart ons tegen alle aanspraken van derden gebaseerd op of samenhangen met de uitvoering van de overeenkomst, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan onze zijde.

 Verjaring

Tot slot verjaart iedere vordering en/ of claim richting ons binnen 12 maanden nadat onze overeenkomst is gestopt.

 Overmacht

Van overmacht aan onze zijde is sprake als we word verhinderd om verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding te voldoen door bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot:

 internetstoring, virusinfectie, hack, stroomstoring, epidemie, staking, pandemie, diefstal, brand, ziekte van ons, aangescherpte overheidsmaatregelen en fouten in software of (online) diensten van derden, staking bij derden waarvan wij afhankelijk zijn. Maar, ook elke gebeurtenis waardoor nakoming zo bezwaarlijk of kostbaar is geworden in vergelijking met de omstandigheid ten tijde van het aangaan van de overeenkomst, dat nakoming in redelijkheid niet meer kan worden verlangd.

 En ook door problemen of fouten in de software of de hosting van de website, heb je soms mogelijk tijdelijk geen toegang. Dit proberen we altijd zo snel mogelijk op te lossen. 

 Duur overmacht

Voor zolang de overmacht periode duurt, mogen we onze verplichtingen uitstellen. Als de overmacht langer duurt dan 60 dagen mogen wij beide de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden.

 Gevolgen overmacht

Wij zijn niet verplicht om eventuele schade door de overmacht aan elkaar te vergoeden. Ook niet als wij een bepaald voordeel genieten. En voor zover wij op het moment waarop de overmacht begonnen, deels al verplichtingen zijn nagekomen of nog zouden kunnen nakomen, hebben we het recht eventueel dat gedeelte te declareren. Jij zult onze factuur voldoen alsof het een aparte overeenkomst is.

 Vertrouwelijkheid

Wij spreken vertrouwelijkheid af ten aanzien van vertrouwelijke informatie die wij van elkaar hebben verkregen in het kader van de uitvoering van onze overeenkomst.

 Intellectueel eigendom

verstrekte lesstof voor de opleiding, wordt jouw persoonlijk eigendom.

 Maar de rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de opleiding, de lesstof en eventuele overige stukken en / of producten met betrekking tot de opleiding berusten bij ons.

 Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons, is het dus niet toegestaan gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van de verstrekte lesstof en/of overige stukken te openbaren, te exploiteren of op welke wijze dan ook te verveelvoudigen.

 Ook de leeromgeving is strikt persoonlijk en (de inlog) mag niet zonder onze toestemming met derden gedeeld worden.

 Mochten we  opmerken dat je dit artikel overtreed, dan behouden we het recht jou een direct opeisbare boete op te leggen, waarbij we daarnaast ook het recht behoud om een schadevergoeding te vorderen.

 Recensie

We mogen jou vragen een recensie te schrijven die we (eventueel in aangepaste vorm) kunnen plaatsen op onze website en /of onze social mediakanalen. Op jouw verzoek zullen we die recensie verwijderen.

 Jouw privacy

We verwerken jouw persoonsgegevens in het kader van onze opdracht en niet langer of uitgebreider dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. Tenzij we op grond van de wet- of regelgeving verplicht zijn  anders te handelen. Hoe we met (persoons)gegevens om ga is op te vragen bij ons of lees het opkruidenkunst.online  

 Bevoegde rechter

Als wij in conflict komen zoeken we graag samen met jou naar een oplossing. Alleen als dit niet lukt gaan we naar de rechter in Eindhoven van de Rechtbank Oost-Brabant, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 Toepasselijk recht

Op onze overeenkomst en op deze voorwaarden is altijd alleen het Nederlands recht van toepassing. Toepassing van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.